About dogshu

Rating exchanges[json]

rater nick rating sent rating received rated nick
dogshu 1 1 TheButterZone
dogshu 6 4 Michail1
dogshu 3 1 luke-jr
dogshu 1 1 pigeons
dogshu 2 1 sturles
dogshu 1 2 savetheinternet
dogshu 1 1 ElevatedDownfall
dogshu 1 1 LaoShanLong
dogshu 1 1 Keefe
dogshu 1 2 aethero
dogshu 1 1 bonks
dogshu 3 3 BCB
dogshu 1 1 stimu
dogshu unrated 1 darsie