About Santahh

Rating exchanges[json]

rater nick rating sent rating received rated nick
Santahh 2 1 zapsoda
Santahh 2 3 p0p0
Santahh 1 1 zveda
Santahh 1 1 osoverflow
Santahh 1 -10 MoPac
Santahh 1 1 zenr0id
Santahh 1 -7 Gladamas
Santahh 2 unrated SpeedBus
Santahh 1 1 snowballs